| Bor : Oslo, Norge
| Status : Coach
| Første kursus : Malmö, 2010

Tilbage til vores team

In English below.

Jeg ble med på mitt første McGuire-kurs i Malmø desember 2010. Det tok noen år fra jeg kjente til programmet til jeg tok steget med å delta. Helt fra jeg var 4-5 år gammel har jeg hatt stamming som en utfordring og jeg har opplevd mye stress som følge av å ikke kunne formidle meg selv på en rolig måte. Gjennom skolealder og som tidlig voksen hadde jeg hatt stor nytte av å få et mer avslappet forhold til min egen stemme. Selv om jeg hadde en aktiv fritid, gjennomførte Befalsskolen, gikk et år på college i USA og tok utdannelse ved Handelshøyskolen BI, så var det noe jeg ikke var helt bevisst på som manglet. Jeg hadde trengt at noen ristet godt i meg og fortalt meg hvordan det så ut utenfra.

Når jeg ble med i McGuire-programmet var jeg blitt 31 år og jeg hadde forstått at jeg måtte gjøre noe for å ta tilbake kontrollen. Jeg opplevde teknikken som frigjørende på den måten at jeg nå kunne legge gamle uvaner til side og begynne en mer kontrollert og riktig måte å snakke på. McGuire-programmet har hjulpet meg med å utfordre meg selv, være mer åpen ovenfor andre med stammingen, ha et mer bevisst forhold til hvordan jeg snakker og oppleve mer mestring i hverdagen. Det viktigste resultatet av dette har vært å oppnå mer taleglede og positivitet. Programmet er en fin måte å gjøre et bevisst valg i forhold til egne utfordringer og ta det første steget med å finne din egen stemme. Alle som deltar blir en del av et trygt nettverk og får hjelp til å gjøre de nødvendige stegene, både på selve kurset og i etterkant.

Hvis ikke du, hvem da? Hvis ikke nå, når da?

Dag


I joined my first McGuire course in Malmø in December 2010. I read about the programme a few years before I chose to take part in it. Since I was 4-5 years old, I have had stammering as a challenge, and I have experienced a lot of stress as a result of not being able to convey myself with ease. Through school age and early adulthood, I would have had great use a more relaxed relationship with my own voice. Even though I had an active leisure time, joined the Officer`s Training School, had a year at a college in the US and finished a graduate degree at the Norwegian School of Management BI, there was something missing that I was not aware of. I could have used someone to tell me how it looked from the outside.

When I joined the McGuire-programme I had turned 31 and I had understood that I needed to do something to regain control. I experienced it liberating in the way that I could set my old habits aside and begin to speak in a more controlled and beneficial way. The McGuire programme have helped me to challenge myself, be more open with others about the stammering, have a more conscious way of speaking and to experience more mastery in the everyday life. The most important result has been to experience more joy of speaking and more positivity. The programme is a nice way to make a concious choice in relation to one`s challenges and to take the first step towards finding your voice. Everybody that joins will find a safe network of equals that helps you make the necessary steps, at the course and going forward.

If not you, who? If not now, when?

Dag

HAR DU ET STORT ØNSKE OM Å FÅ KONTROLL OVER STAMMINGEN DIN?

KONTAKT OSS!